VOH default thumbnail
Trải qua thời gian hưng thịnh và phát triển, đến nay, làng nghề đã mai một nhiều, do sức cạnh tranh kém, nguồn thu thấp, mà nghề truyền thống này đã không còn thu hút nhiều người trẻ gắn bó với nghề.