VOH default thumbnail
 - 
(VOH) – NXB luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, xuất bản kịp thời sách, tài liệu phục vụ các sự kiện trọng đại, các đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, các cuộc vận động lớn của đất nước.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - NXB Chính trị quốc gia Sự thật chi nhánh TPHCM tổ chức sự kiện “Tháng sách Sự thật” năm 2018.