tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi