Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hội nghị Hiệp hội Doanh nghiệp các tỉnh phía Nam

    (VOH) - Hôm qua, Hội nghị Hiệp hội Doanh nghiệp các tỉnh phía Nam do phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh.

    Hội nghị đã trao đổi những vấn đề như: liên kết Hiệp hội doanh nghiệp trong công tác phối hợp hỗ trợ hội viên và tăng cường hiệu quả hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp; trao đồi và thống nhất ý kiến về vấn đề tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân và đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội XI của Đảng.

    Hà An

    .