Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • TPHCM tiết kiệm được gần 230 triệu KWh

    (VOH) - Tính đến cuối tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêu thụ ước đạt gần 9.300 triệu KWh, tăng 7,42% so cùng kỳ. Trong đó, sản lượng điện thương phẩm là hơn 8.700 triệu KWh, đạt 47,9% năm.

    Điểm tích cực là thành phố đã tiết kiệm được gần 230 triệu KWh, chiếm 2,64 KWh điện thương phẩm, giảm 3,52% so cùng kỳ và đạt 63% kế hoạch năm 2013. Đây là kết quả của các phong trào tiết kiện điện do thành phố phát động như: chương trình thi đua “nguồn sáng an toàn, văn minh, tiết kiệm”, “24 tuyến đường kiểu mẫu tiết kiệm điện”, “Chung sức trẻ thực hiện an toàn, tiết kiệm vì an sinh xã hội”; các hoạt động hưởng ứng giờ trái đất; công trình khu phố có hệ thống điện kiểu mẫu, an toàn, tiết kiệm…

    Huệ Như