Công tác ngoại giao TPHCM đóng góp nhiều cho phát triển kinh tế - xã hội