028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Khơi dậy khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước

(VOH) - Sáng nay 26/1, tại Thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra phiên khai mạc đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với sự tham dự của 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên.

Đất nước đang vào Xuân. Mùa Xuân của đất trời đang nở hoa như lòng người vui mừng trước những thành tựu của đất nước ngày nay có được dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Những ngày này, trên các nẻo đường ngập tràn cờ hoa khoe sắc chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, mừng Xuân, vững tin với vận hội, thế và lực mới của đất nước.

Đại hội Đảng  XIII
Đại hội Đảng lần thứ XIII họp phiên trù bị ngày 25/1/2021

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam, thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội, dẫn dắt dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta xây dựng nên nhiều truyền thống quý báu, thể hiện bản chất tốt đẹp. Những truyền thống quý báu đó, là sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của giai cấp công nhân Việt Nam và giai cấp công nhân quốc tế trên một tầm cao mới của thời đại, là sức mạnh bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng; là kết quả của quá trình vun trồng, xây đắp bền bỉ, là sự hy sinh xương máu, phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, đảng viên.

Thực tiễn của cách mạng Việt Nam 91 năm qua, Đảng ta đã tích luỹ và đúc kết, rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm lớn, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Thực tiễn cho thấy, Đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Những thắng lợi vĩ đại trong 91 năm qua kể từ ngày có Đảng lãnh đạo là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sức mạnh to lớn của Nhân dân ta.

Trong quá trình lãnh đạo, Đảng đã không ngừng tự đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trước bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Đảng ta đã dành thời gian và công sức cho công tác xây dựng Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, được đặt ra trong nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự hào vì đất nước có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Đại hội diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường.

Đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới đặt ra phải giải quyết. Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đất nước trải qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020. Đại hội XIII có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII gắn với đánh giá tổng quát tiến trình đổi mới. Đại hội quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045, đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XII. Đại hội kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Đại hội được tiến hành theo phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, với chủ đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo Tổng Bí thư, Chủ nước Nguyễn Phú Trọng, việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần này đã được tiến hành rất công phu, bài bản, chu đáo, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới, tiến bộ về chất so với trước.

Văn kiện quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển trên cơ sở phát huy tối đa dân chủ, trân trọng lắng nghe ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, cán bộ, đảng viên và nhân dân; lựa chọn, chắt lọc, tham khảo các đề xuất tâm huyết, trách nhiệm.

Văn kiện kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Các văn kiện trình Đại hội của Đảng toàn quốc lần thứ XIII có nhiều nội dung đổi mới và điểm nhấn quan trọng.

Văn kiện đề ra các mục tiêu cụ thể: Đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 - kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Hội nghị Trung ương 15 đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm thông qua danh sách bổ sung các trường hợp đặc biệt, gồm một số Uỷ viên Trung ương khoá XII tái cử khoá XIII và một số nhân sự lần đầu tham gia Uỷ viên Trung ương chính thức.

Danh sách nhân sự là Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XII thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khoá XIII và danh sách đề cử các vị ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khoá XIII, cũng được thông qua với số phiếu tập trung rất cao.

Năm 2020, cả nước vừa tập trung phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Từ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, không chỉ tạo ra dấu ấn nổi bật, là điểm tựa cho những năm tiếp theo.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII đã đoàn kết một lòng, với quyết tâm và nỗ lực rất cao, đã hoàn thành toàn bộ chương trình công tác toàn khoá đề ra, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta giành được những kết quả rất quan trọng, để lại nhiều dấu ấn nổi bật, tạo ra niềm tin mới, động lực mới, khí thế mới để sắp tới chúng ta tiếp tục vững bước vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, thuận lợi đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới rực rỡ hơn nữa.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, với sự thay đổi về tư duy và tầm nhìn, với sự đồng lòng quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, tin tưởng đất nước đạt được những kỳ tích mới.

Nhân dân tin tưởng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thành công tốt đẹp, khơi dậy khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại phát triển đất nước giàu mạnh, sớm trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.