028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII

(VOH) - Trong hai ngày 23 - 24/6, Đảng ủy Vùng CSB 3 Đảng uỷ Vùng Cảnh sát biển tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho các đồng chí trong Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh; bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Vùng; các đồng chí là đảng viên khối cơ quan BTL Vùng và Hải đội 301.

Dự và thực hiện các nội dung có đồng chí Đại tá Đỗ Hồng Bí thư Đảng ủy Chính ủy BTL Vùng.

Đại tá Đỗ Hồng Đó Bí thư Đảng ủy - Chính ủy BTL Vùng thực hiện nội tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Đại tá Đỗ Hồng Đó, việc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội của các cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ Vùng. Quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương, đối với chúng ta hiện nay, vấn đề quan trọng trước tiên, là tổ chức học tập, quán triệt và triển khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, làm cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong toàn Đảng bộ nhận thức sâu sắc những thành tựu, những yếu kém, khuyết điểm, đặc biệt là những vấn đề thuộc bản chất và có tính xu hướng, nguyên nhân khách quan, chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và quản lý của Đảng, chính quyền các cấp; những vấn đề, những nhân tố mới ở cả trong và ngoài nước có tác động đến việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; những giải pháp chủ yếu để tạo chuyển biến cơ bản trong xây dựng và phát triển nền kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; các đồng chí cần tập trung vào việc kiểm điểm đánh giá làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, quy rõ trách nhiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XI ở cơ quan, đơn vị mình. Từ đó xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng của cấp uỷ các cấp, xác định những việc cần làm ngay, thời hạn giải quyết, phân công rõ đơn vị và cá nhân chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đơn vị, góp phần thiết thực vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ. Mong rằng các đồng chí đề cao trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, học tập, nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII, nhất là thực hiện bằng được mục tiêu tổng quát:  "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hoà bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước. Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới".

Sau hội nghị, cấp ủy các cấp cần chú trọng xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết cho sát với từng đối tượng, sát với chức năng, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị sao cho thiết thực, hiệu quả; gắn việc triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với xây dựng chương trình hành động tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tạo động lực mới trong việc xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao năm 2016 và những năm tiếp theo. 

Tại hội nghị, Đại tá Đỗ Hồng Đó đã trực tiếp giới thiệu các chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Báo cáo Chính trị tại Đại hội XII của Đảng; báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Cũng tại hội Đồng chí Chính ủy đã quán triệt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hôi XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X của Đảng ủy Cảnh sát biển, theo đó trong thời gian tới  Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức quán triệt nghiêm túc và triển khai thực hiện tốt đường lối, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy TW, Bộ Quốc phòng của Đảng ủy Cảnh sát biển, nâng cao chất lượng tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và chức năng nhiệm vụ Cảnh sát biển, có bước đột phá về hiệu quả công tác góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh an toàn và lợi ích quốc gia trên biển. Tập trung xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam “ Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại”, có tính chuyên nghiệp cao, xây dựng Đảng bộ Vùng TSVT, đơn vị vững mạnh toàn diện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 Phát biểu bế mạc hội, Đại tá Đỗ Hồng Đó nhấn: Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan đơn vị cần quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Đảng uỷ Cảnh sát biển thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Vùng lần thứ IV nhiệm kỳ 2015-2020. Mọi cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cần nâng cao nhận thức và trình độ mọi mặt, nêu cao tinh thần gương mẫu về tư tưởng, đạo đức, lối sống, nói và làm theo nghị quyết; để Nghị quyết thấm sâu vào từng người, từng tập thể và đơn vị, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi thực hiện Nghị quyết ở tất cả các cấp, các ngành trong toàn Đảng bộ.

Tin, ảnh: Đức Định