Ngoại hạng Anh chính thức hạ màn, đã rõ kẻ buồn người vui