Bão số 6 cách bờ biển Bình Định 30km, mưa to Quảng Nam, Quảng Ngãi, lũ mở rộng ra các tỉnh

Tin liên quan