Cần khoảng 420.000 tỷ đồng để thực hiện mục tiêu có 30 cảng hàng không vào năm 2030

Tin liên quan