Chính phủ bổ sung đầu tư vốn để hỗ trợ lãi suất 2%/năm thông qua hệ thống ngân hàng thương mại

(VOH) - Thủ tướng Chính phủ vừa bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương để thực hiện các nhiệm vụ: hỗ trợ lãi suất 2%/năm thông qua hệ thống ngân hàng thương mại, hỗ trợ lãi suất, cho vay…

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 1198/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương trong nước hơn 18.584 tỷ đồng để thực hiện các nhiệm vụ: hỗ trợ lãi suất 2%/năm thông qua hệ thống ngân hàng thương mại, hỗ trợ lãi suất, cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để thực hiện chính sách cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, cấp vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ sẽ bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương trong nước hơn 18.613 tỷ đồng cho 09 bộ, cơ quan trung ương và 36 địa phương để thực hiện nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Chính phủ, bổ sung đầu tư vốn
Chính phủ bổ sung đầu tư vốn để hỗ trợ lãi suất 2%/năm

Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao về quản lý nhà nước lĩnh vực đầu tư công, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 từ nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đúng quy định nêu trên.

Căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 được điều chỉnh, bổ sung trên, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ số vốn điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, bảo đảm nguyên tắc, thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo đúng quy định tại Luật Đầu tư công.

Tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương trong nước hơn 2.925 tỷ đồng của 09 bộ, cơ quan Trung ương và 02 địa phương để bổ sung kế hoạch tương ứng cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

Điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương hơn 424 tỷ đồng của 02 bộ và 03 địa phương để bổ sung kế hoạch gần 210 tỷ đồng cho 06 địa phương. Số vốn điều chỉnh giảm còn lại là 214 tỷ đồng, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định khi đáp ứng đủ điều kiện bổ sung kế hoạch theo quy định.

Tin liên quan