Sự kiện:  Tin tức trong ngày

Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương làm việc tại TPHCM

(VOH) - Sáng 28/3, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Thành uỷ TPHCM.

Chủ trì buổi làm việc có đồng chí Trương Thị Mai – Uỷ viên bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng đồng chí Nguyễn Thiện Nhân – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TPHCM.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện kết luận số 62 của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội và sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 102 của Bộ chính trị về Hội quần chúng.

Tờ trình đề án tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 62-KL/TW, hệ thống MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố thực hiện nghiêm túc, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về yêu cầu đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ  và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tình hình mới. Nâng cao vai trò giám sát, đôn đốc, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào “Dân vận khéo”. Xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và vai trò làm chủ của nhân dân thông qua MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Thành uỷ TPHCM

Toàn cảnh buổi làm việc Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương với Ban thường vụ Thành uỷ TPHCM.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Kết luận số 102-KL/TW về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã tiếp tục triển khai, phổ biến quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp tới cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng bộ. UBND TPHCM đã cho phép thành lập 1.334 hội, 1.028 quỹ xã hội, hơn 100 chi nhánh, văn phòng đại diện các hội Trung ương trú đóng trên địa bàn thành phố, hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Các tổ chức hội hoạt động theo tôn chỉ mục đích, Điều lệ hội, xây dựng kế hoạch hoạt động theo nhiệm kỳ Đại hội, quy chế hoạt động của BCH, BTV, Chủ tịch, phó chủ tịch hội và kế hoạch hàng năm tổ chức hoạt động. Thực hiện chế độ giao ban tháng, quý, thực hiện sơ, tổng  kết, nhân các ngày lễ kỷ niệm, truyền thống của hội theo quy định. Hoạt động của hội theo nguyên tắc chung là: tự nguyện, tự quản, tự trang trải về kinh phí, tuân thủ pháp luật và điều lệ hội. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với các hội quần chúng thực hiện nhiệm vụ vận động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước.

Trong những năm qua, chất lượng các hội quần chúng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, tham gia sinh hoạt, hội họp, các hoạt động, các phong trào nhân đạo, từ thiện ngày càng thu hút nhiều đoàn, hội viên và nhân dân hưởng ứng và đạt được những kết quả tích cực góp phần đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương.

Tại hội nghị, Bí thư Thành Uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, trước những dự báo về tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, phù hợp với cơ chế thị trường đòi hỏi cả hệ thống chính trị thành phố trong thời gian tới tiếp tục tập trung triển khai thực hiên.

Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động thuyết phục đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, đúng đắn về vị trí, vai trò chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về Hội quần chúng.

Qua đó, thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của các hội theo đúng quy định. Thường xuyên sơ kết, tổng kết để đánh giá đúng tình hình tổ chức và hoạt động của các hội. Rà soát hoạt động của các hội quần chúng, đặc biệt là các hội sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước, từ đó chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể việc sáp nhập một số tổ chức hội có tính chất, chức năng, nhiệm vụ và nội dung hoạt động gần giống nhau theo tinh thần Kết luận số 102-KL/TW, ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị.

Chú trọng lựa chọn những người có năng lực, uy tín và tâm huyết làm cán bộ nòng cốt cho công tác hội; thực hiện tốt hoạt động từ thiện, nhân đạo, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương; các hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí hoạt động, Nhà nước chỉ hỗ trợ kinh phí hoạt động gắn với nhiệm vụ được giao.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác phối hợp với các hội quần chúng, Tăng cường công tác dân vận của chính quyền các cấp; cụ thể hóa cơ chế phối hợp giữa chính quyền với  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, trong tình hình mới để xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.