HĐND TP.HCM tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)