Hội nghị lấy ý kiến đóng góp việc thực hiện Nghị quyết 49 khu vực phía Nam