Không khí lạnh tiếp tục gây thời tiết xấu và biển động