Kỳ họp Quốc hội thứ 10 khóa XIV sẽ xem xét việc bãi nhiệm, miễn nhiệm, phê chuẩn nhân sự

Tin liên quan