Nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật du lịch sửa đổi