Phát triển Đảng trong sinh viên: Xây dựng nguồn nhân lực trẻ vừa hồng vừa chuyên