Số liệu thống kê, cung cấp cần hết sức chính xác, thận trọng