Tháng 10, cần dề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm