Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Xây dựng văn hóa là nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững

    (VOH) - Xây dựng văn hóa là nên tảng vững chắc cho phát triển bền vững đó là một nội dung trong kết luận của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị lần thứ 34 Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI.

    A.Tuấn