Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Xem xét thành lập các tổ chức ở cơ sở để giải quyết các tranh chấp trong nhân dân

    (VOH) - Xét từ thực tiễn hoạt động xét xử của Tòa án trong những năm qua cho thấy các quy định của Hiến pháp hiện hành về các cơ quan tư pháp còn có những bất cập. Trước hết, Hiến pháp chưa xác định rõ cơ quan tư pháp trong hệ thống cơ quan Nhà nước.

    Theo Hiến pháp thì chỉ có Tòa án, Viện kiểm sát được coi là các cơ quan tư pháp trong khi đó theo các văn kiện của Đảng thì phạm vi các cơ quan tư pháp rộng hơn, cụ thể nó bao gồm Cơ quan điều tra, Cơ quan thi hành án...Cần xem xét lại quy định của Hiến pháp về việc thành lập các tổ chức ở cơ sở để giải quyết các tranh chấp trong nhân dân.

    Về một số góp ý cụ thể cho Dự thảo sửa đối Hiến pháp lần này, Thẩm phán Ngô Thế Tiến– Tòa Án Nhân dân TP.HCM nêu ý kiến:

    Thành Sang