Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thành lập Viện Hóa sinh biển thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

    Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 470, thành lập Viện Hóa sinh biển trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.Viện Hóa sinh biển là tổ chức nghiên cứu và phát triển, có chức năng nghiên cứu cơ bản và dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực hóa sinh biển.

    Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và Quy chế hoạt động của Viện Hóa sinh biển./.

    BT