Câu chuyện Giáo dục - 25/05/2017

15:33 - 25/05/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.

Môn: Quản trị chiến lược - Bài: Giới thiệu tổng quan về QTCL - 24/05/2017

17:32 - 24/05/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.

Môn: Truyền thông Marketing tích hợp - Bài: Ôn tập - 23/05/2017

15:23 - 23/05/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.

Môn: Truyền thông Marketing tích hợp - Bài: Đánh giá hiệu quả chương trình IMC - 22/05/2017

15:31 - 22/05/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.

Môn: Truyền thông Marketing tích hợp - Bài: Marketing trực tiếp - 20/05/2017

07:37 - 21/05/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.

Môn: Truyền thông Marketing tích hợp - Bài: Bán hàng trực tiếp - 19/05/2017

13:38 - 19/05/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.

Câu chuyện Giáo dục - 18/05/2017

10:51 - 18/05/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.

Môn: Truyền thông Marketing tích hợp - Bài: Quan hệ công chúng - 17/05/2017

11:53 - 17/05/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.

Môn: Truyền thông Marketing tích hợp - Bài: Khuyến mãi/mại - 16/05/2017

11:31 - 16/05/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.

Môn: Truyền thông Marketing tích hợp - Bài: Quảng cáo và phương tiện truyền thông - 15/05/2017

11:54 - 15/05/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.