Môn: Quan hệ công chúng - Bài: Nghiên cứu QHCC - 29/03/2017

17:56 - 28/03/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.

Môn: Quan hệ công chúng - Bài: Tổng quan về QHCC - 28/03/2017

11:17 - 28/03/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.

Môn: Quản trị Maketing căn bản - Bài: Ôn tập - 27/03/2017

11:06 - 27/03/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.

Môn: Quản trị Maketing căn bản - Bài: Tổ chức thực hiện và kiểm tra hoạt động Mar - 25/03/2017

18:12 - 24/03/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.

Môn: Quản trị Maketing căn bản - Bài: Quản trị truyền thông Mar tích hợp - 24/03/2017

09:29 - 24/03/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.

Câu chuyện Giáo dục - 23/03/2017

11:34 - 23/03/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.

Môn: Quản trị Maketing căn bản - Bài: Chiến lược phân phối - 22/03/2017

11:38 - 22/03/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.

Môn: Quản trị Maketing căn bản - Bài: Chiến lược giá - 21/03/2017

15:14 - 21/03/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.

Môn: Quản trị Maketing căn bản - Bài: Chiến lược sản phẩm - 20/03/2017

11:14 - 20/03/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.

Môn: Quản trị Maketing căn bản - Bài: Phân khúc thị trường và thị trường mục tiêu - 18/03/2017

15:40 - 19/03/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.