Môn: NVNT - Bài: Đặc điểm các phương thức thuê tàu trong mau bán hang hóa quốc tế - 21/07/2017

10:35 - 21/07/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.

Câu chuyện Giáo dục - 20/07/2017

11:01 - 20/07/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.

Môn: Nghiệp vụ ngoại thương - Bài: Các chứng từ chủ yếu trong kinh doanh xuất nhập khẩu - 19/07/2017

07:14 - 20/07/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.

Môn: NVNT - Bài: Các phương thức thanh toán thường dùng trong mua bán hàng hóa quốc tế - 18/07/2017

14:03 - 18/07/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.

Môn: NVNT - Bài: Các điều kiện và điều khoản chủ yếu trong HĐMBHHQT (tt) - 17/07/2017

12:06 - 17/07/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.

Môn: Nghiệp vụ ngoại thương - Bài: Các điều kiện và điều khoản chủ yếu trong HĐMBHHQT - 15/07/2017

11:28 - 15/07/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.

Môn: NVNT - Bài: Các điểm mới trong INCOTERMS 2010 so với INCOTERMS 2000 - 14/07/2017

18:37 - 14/07/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.

Câu chuyện Giáo dục - 13/07/2017

10:32 - 13/07/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.

Môn: Nghiệp vụ ngoại thương - Bài: Các điều kiện cơ sở giao hang INCOTERMS - 12/07/2017

18:15 - 12/07/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.

Môn: Nghiệp vụ ngoại thương - Bài: Giới thiệu về hoạt động ngoại thương - 11/07/2017

11:46 - 11/07/2017

Phát trên sóng AM 610KHZ, lúc 8g30 đến 9g từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần.