Park Seo-Joon và Kang Ha-Neul trở thành bộ đôi hoàn cảnh trong Cảnh Sát Tập Sự