[Trực tiếp] Bông Lúa Vàng 2018 (Buổi 1 - Vòng Mạ Non) – ngày 7/7/2018