Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 11: Bài Tập Vận Dụng Định Lu...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 1 Trang 32...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 1 Trang 32

Xem thêm

Đề bài

Bài C1 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 32

Một dây dẫn bằng nicrom dài 30m, tiết diện 0,3mm2 được mắc vào hiệu điện thế 220V. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này.

Tóm tắt:

Dây nicrom có ρ = 1,1.10-6Ω.m; l = 30m; S = 0,3mm2 = 0,3.10-6m2; U = 220V;

I = ?

Đáp án và lời giải

Điện trở của dây dẫn là

Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 2 Trang 32