Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Cách học thuộc nhanh các từ vựng tiếng anh lớp 11 unit 8

  ( VOH ) - Để học thuộc các từ vựng tiếng anh lớp 11 unit 8, không chỉ hiểu nghĩa từ vụng không mà cần phải biết cách phát âm, đặc biệt chú ý phần dấu nhấn để tránh phát âm sai.

  Bài số 8 của lớp 11 chúng ta sẽ học về chủ đề các ngày lễ hội. Trong bài học này, các bạn cần chú ý đến 1 scụm động từ và các từ đồng nghĩa như sau :

  voh.com.vn-tu-vụng-tieng-anh-lop-11-unit8

  Từ vựng tiếng anh lớp 11 UNIT 8

  CELEBRATIONS

  No.

  Word

  IPA

  Part of

  speech

  Meaning

  1

  agrarian

  agrarian people = farmer

  /əˈɡrer.i.ən/

  adj

  n

  nông nghiệp

  nông dân

  2

  comment

   /ˈkɑː.ment/

  n

  v

  lời/ việc bình luận

  bình luận

  3

  dress

   

  dress up

  dress down

  /dres/

  n

  v

  phr.v

  phr.v

  áo đầm

  mặc (quần/áo) 

  ăn mặc trang trọng

  ăn mặc giản dị

  4

  gather = get together 

  /ˈɡæð.ɚ/

  v

  tụ họp

  5

  grand

  grandness

  /ɡrænd/

  /ˈɡrænd.nəs/

  adj

  n

  huy hoàng/ tráng lệ

  sự huy hoàng/ tráng lệ

  6

  affect 

  effect of sth on /upon sth/sb

   /əˈfekt/

  /ɪˈfekt/

  v

  n

  ảnh hưởng/ tác động

  tác động của việc này lên việc khác/ lên ai khác

  7

  impact

  impact of sth on sth/sb

  /ɪmˈpækt/

  /ˈɪm.pækt/

  v

  n

  tác động

  tác động của việc gì lên ai/ lên cái gì

  8

  influence sb/sth

  influence 

  🡪 have influence over

  🡪 exert influence on/upon

  influential

  /ˈɪn.flu.əns/

  /ˈɪn.flu.əns/

   

  /ˌɪn.fluˈen.ʃəl/

  v

  n

   

  adj

  ảnh hưởng/ tác động đến ai/ cái gì

  sự ảnh hưởng

   

  có ảnh hưởng/ có tác động

  9

  longevity

  /lɑːnˈdʒev.ə.t̬i/

  n

  tuổi thọ

  10

  pray

  prayer

  /preɪ/

  /prer/

  v

  n

  cầu nguyện

  lời cầu nguyện/ sự cầu nguyện

  11

  prepare

  preparation

  preparatory

  prepared

  /prɪˈper/

  /ˌprep.əˈreɪ.ʃən/

  /prɪˈper.ə.tɔːr.i/

  /prɪˈperd/

  v

  n

  adj

  adj

  chuẩn bị

  sự chuẩn bị

  chuẩn bị/ dự bị

  được chuẩn bị

  12

  decorate

  decoration

  decorative

  /ˈdek.ər.eɪt/

  /ˌdek.ərˈeɪ.ʃən/

  /ˈdek.ər.ə.t̬ɪv/

  v

  n

  adj

  trang trí

  sự trang trí/ trang hoàng

  13

  exchange

  exchange wishes 

  exchangeable

  /ɪksˈtʃeɪndʒ/

   

  /ɪksˈtʃeɪn.dʒə.bəl/

  v, n

  v

  adj

  trao đổi/ sự trao đổi

   

  có thể đổi được

  14

  occasion

  occasional

  occasionally                                             

  /əˈkeɪ.ʒən/

  /əˈkeɪ.ʒən.əl/

   /əˈkeɪ.ʒən.əl.i/

  n

  adj

  adv

  dịp/ cơ hội                                                                    

  thỉnh thoảng

  thỉnh thoảng

  Nội dung được thực hiện bởi Ms. Ngọc Ruby -  Trung tâm Anh Ngữ HP Academy
  Trung tâm Anh Ngữ HP Academy
  Địa chỉ:
   134 Trần Mai Ninh, phường 12, quận Tân Bình, TP. HCM
  Số điện thoại: 0909 861 911 
  Email: hpacademy.vn@gmail.com 

  15

  excite sb

  excitement

  excited(ly)

  exciting(ly)

  /ɪkˈsaɪt/

  /ɪkˈsaɪt.mənt/

   /ɪkˈsaɪ.t̬ɪd/

   /ɪkˈsaɪ.t̬ɪŋ/

  v

  n

  adj/adv

  adj/adv

  làm ai phấn khởi

  sự phấn khởi

  (cảm thấy) phấn khởi

  (gây ra cảm giác) phấn khởi

  16

  tradition

  traditional(ly)

  /trəˈdɪʃ.ən/

  /trəˈdɪʃ.ən.əl/

  n

  adj

  truyền thống/ truyền thuyết

  theo truyền thống/ cổ truyền

  17

  similar to sb/sth

  similarly

  similarity

  /ˈsɪm.ə.lɚ/

  /ˈsɪm.ə.lɚ.li/

   /ˌsɪm.əˈler.ə.t̬i/

  adj

  adv

  n

  tương tự như ai/ cái gì

  giống nhau/ tương tự

  sự giống nhau/ sự tương tự

  18

  popular among/with

  popularity

   /ˈpɑː.pjə.lɚ/

  /ˌpɑː.pjəˈler.ə.t̬i/

  adj

  n

  phổ biến

  được ưa thích

  19

  constant(ly)

  constancy

  /ˈkɑːn.stənt/

  /ˈkɑːn.stən.si/

  adj

  n

  liên tục

  sự kiên trì

  20

  depend on/upon

  dependent on 

  independent of

  independence 

  🡪 gain independence from (+sb/sth)

  🡪 declare independence

  /dɪˈpend/

  /dɪˈpen.dənt/ /ˌɪn.dɪˈpen.dənt/

  /ˌɪn.dɪˈpen.dəns/

  v

  adj

  adj

  n

  v

  v

  dựa vào/ phụ thuộc vào

  bị tác động / phụ thuộc vào

  không bị tác động / độc lập

  sự độc lập

  giành được độc lập

  tuyên bố độc lập

  21

  laugh

  laughter 

  /læf/

   /ˈlæf.tɚ/

  v/n

  n

  cười

  sự cười/ tiếng cười

  Ở phần từ vựng này hãy chú ý đến cách đọc, đặc biệt là phần dấu nhấn, của những từ có hình thức danh từ và động từ giống nhau để mình không phát âm sai nhé. Ngoài ra, cũng cần chú ý học thuộc các giới từ được in đậm trong bài từ vựng tiếng anh lớp 11 UNIT 8 nhé. Chúc các bạn học thật tốt.

  Người tổng hợp: Trung Tâm HP Academy