Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Điểm chuẩn vào các trường công an nhân dân năm 2017

  (VOH) - Tổng cục Chính trị Công an nhân dân đã công bố điểm trúng tuyển vào các học viện, trường đại học CAND năm 2017.

  Điểm chuẩn gồm Học viện Chính trị CAND, Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Trường Đại học An ninh nhân dân, Trường Đại học CSND, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy và Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân.

  Cụ thể điểm trúng tuyển vào  các học viện, trường đại học CAND năm 2017 như sau:

  1. Học viện Chính trị Công an nhân dân

  Tổ hợp C03 (Nam) phía Bắc: 26 điểm (Trong số 06 thí sinh cùng mức 26.0 lấy 04 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 23.6 điểm.)

  Tổ hợp D01  (Nam) phía Bắc: 26 điểm

  Tổ hợp C03 (Nữ) phía Bắc: 28,25 điểm

  Tổ hợp D01 (Nữ) phía Bắc: 29 điểm

  Tổ hợp C03  (Nam) phía Nam: 24,25 điểm (Trong số 02 thí sinh cùng mức 24,25 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 23,85 điểm.)

  Tổ hợp D01 (Nam) phía Nam: 23,75 điểm

  Tổ hợp C03 (Nữ) phía Nam: 26 điểm

  Tổ hợp D01 (Nữ) phía Nam: 25,75 điểm

  2. Học viện An ninh nhân dân

  Tổ hợp A01 (Nam) ngành Nghiệp vụ An ninh: 27,75 điểm. (Trong số 08 thí sinh cùng mức 27,75 điểm lấy 03 thí sinh: 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 27,2 điểm; 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27,15 điểm và môn toán đạt 9,4 điểm.)

  Tổ hợp C03 (Nam) ngành Nghiệp vụ An ninh: 25,5 điểm. (Trong số 29 thí sinh cùng mức 25,5 điểm lấy 04 thí sinh: 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 25,05 điểm; 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 24,95 điểm và môn Văn đạt 8,25 điểm.)

  Tổ hợp D01 (Nam) ngành Nghiệp vụ An ninh: 26,25 điểm.

  Tổ hợp A01 (Nữ) ngành Nghiệp vụ An ninh: 29,5 điểm.

  Tổ hợp C03 (Nữ) ngành Nghiệp vụ An ninh: 28 điểm. (Trong số 03 thí sinh cùng mức 28 điểm lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 26,6 điểm.)

  Tổ hợp D01 (Nữ) ngành Nghiệp vụ An ninh: 29 điểm. (Trong số 02 thí sinh cùng mức 29 điểm lấy 01 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 25,5 điểm và điểm tiếng Anh đạt 8,2 điểm.)

  Tổ hợp A01 (Nam) ngành An toàn thông tin: 23,5 điểm.

  Tổ hợp D01 (Nam) ngành An toàn thông tin: 19,75 điểm.

  Tổ hợp A01 (Nữ) ngành An toàn thông tin: 27,75 điểm

  Tổ hợp D01 (Nam) ngành Ngôn ngữ Anh: 27,25 điểm. (Trong số 05 thí sinh cùng mức 27,25 điểm lấy 04 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt từ 25,16 điểm)

  Tổ hợp D01 (Nữ) ngành Ngôn ngữ Anh: 30,5 điểm.

  3. Học viện Cảnh sát nhân dân

  Tổ hợp A01 (Nam): 28 điểm. (Trong số 10 thí sinh cùng mức 28 điểm lấy 07 thí sinh: 06 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 27,1 điểm; 1 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27,05 và môn Toán đạt 9,4 điểm.)

  Tổ hợp C03 (Nam): 25,75 điểm. (Trong số 44 thí sinh cùng mức 25,75 lấy 19 thí sinh: 17 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 23,15; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 22,85 và môn văn đạt 7,75 điểm.

  Tổ hợp D01 (Nam): 26,25 điểm.

  Tổ hợp A01(Nữ) : 29,5 điểm.

  Tổ hợp C03 (Nữ): 28,25 điểm

  Tổ hợp D01 (Nữ): 28,75 điểm. (Trong số 04 thí sinh cùng mức 28,25 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 27,3 điểm.)

  4. Trường Đại học An ninh nhân dân

  Tổ hợp A01 (Nam): 26,75. (Trong số 05 thí sinh cùng mức 26,75 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 25,75 điểm.)

  Tổ hợp C03 (Nam): 25.0. (Trong số 20 thí sinh cùng mức 25 điểm lấy 01 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 23,95)

  Tổ hợp D01 (Nam): 24,75 điểm. (Trong số 02 thí sinh cùng mức 24,75 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 24,3 điểm.)

  Tổ hợp A01 (Nữ): 28,5 điểm. (Trong số 02 thí sinh cùng mức 28,5 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 27,1.)

  Tổ hợp C03 (Nữ) lấy 26,25 điểm. (Trong số 06 thí sinh cùng mức 26,25 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 24,75.)

  Tổ hợp D01 (Nữ): 27,25 điểm.

  5. Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

  Tổ hợp A01 (Nam): 26,25 điểm. (Trong số 13 thí sinh cùng mức 26,25 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 26,2 điểm.)

  Tổ hợp C03 (Nam): 25,5 điểm. (Trong số 59 thí sinh cùng mức 25,5 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 24,5.)

  Tổ hợp D01 (Nam): 26 điểm. (Trong số 04 thí sinh cùng mức 26 lấy 02 thí sinh: 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 25,55; 01 thí sinh có tổng điểm chưa làm tròn là 24,4 và điểm tiếng Anh 9,8.)

  Tổ hợp A01 (Nữ): 28,75 điểm.

  Tổ hợp C03 (Nữ): 26,5 điểm. (Trong số 05 thí sinh cùng mức 26,5 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25,4.)

  Tổ hợp D01 (Nữ): 27,25 điểm. (Trong số 04 thí sinh cùng mức 27,25 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25,85.)

  6. Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

  Tổ hợp A00 (Nam) phía Bắc: 28,25 điểm. (Trong số 16 thí sinh cùng mức 28,25 lấy 06 thí sinh: 04 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27,65 điểm; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27,35 điểm và môn Toán đạt 9,6.)

  Tổ hợp A00 (Nữ) phía Bắc: 30,25 điểm. (Trong số 04 thí sinh cùng mức 30,25 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 28,35 điểm.)

  Tổ hợp A00 (Nam) phía Nam: 27 điểm. (Trong số 18 thí sinh cùng mức 27 lấy 05 thí sinh: 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt từ 26,55 điểm; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 26 điểm và môn Toán đạt 9,0.)

  Tổ hợp A00 (Nữ) phía Nam: 28,5 điểm. (Trong số 06 thí sinh cùng mức 27 lấy 03 thí sinh: 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27,95 điểm; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27,4 điểm và môn Toán đạt 9,47điểm.)

  7. Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân

  Tổ hợp A01 (Nam) phía Bắc: 23,75 điểm.

  Tổ hợp D01 (Nam) phía Bắc: 23,25 điểm.

  Tổ hợp A01 (Nữ) phía Bắc: 27,5 điểm.

  Tổ hợp D01 (Nữ) phía Bắc: 27,5 điểm.

  Tổ hợp A01 (Nam) phía Nam: 24 điểm. (Trong số 05 thí sinh cùng mức 24 điểm lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 23 điểm.)

  Tổ hợp D01 (Nam) phía Nam: 22,75 điểm.

  Tổ hợp A01 (Nữ) phía Nam: 28,25 điểm.

  Tổ hợp D01 (Nữ) phía Nam lấy 27 điểm .

  Bích Tuyền