Doanh nghiệp còn gặp khó trong chứng nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác