Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đổi tên mới

(VOH) – Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định đổi tên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

VCCI là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có tên tiếng Anh là Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI).

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đổi tên mới 1
VCCI bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cộng đồng doanh nghiệp.

VCCI có nhiệm vụ bảo vệ, hỗ trợ và phát triển cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động.

Là đầu mối tập hợp thông tin, ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức và tham gia quá trình tham vấn với các đoàn đàm phán về kinh tế, thương mại; kiến nghị với Đảng và Nhà nước các vấn đề về pháp luật, chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cho doanh nghiệp.

VCCI hỗ trợ việc thành lập, phối hợp nâng cao năng lực hoạt động và đăng ký, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ ở Việt Nam và ở nước ngoài theo quy định.

Tiến hành các hoạt động để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cộng đồng doanh nghiệp trong các quan hệ kinh doanh trong nước và quốc tế.

Cấp giấy chứng nhận xuất xứ cho hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam theo ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; xác nhận các giấy tờ cần thiết khác trong hoạt động thương mại của doanh nghiệp…

VCCI là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, có tư cách pháp nhân, tự chủ về tài chính, có con dấu, tài khoản riêng. VCCI hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.

VCCI được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc: Tự nguyện, tự quản, không vì mục đích lợi nhuận; hiệp thương dân chủ; bình đẳng, công khai, minh bạch; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ này.