TPHCM: Thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác thu nhập 50 triệu đồng/người/năm