Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Từ ngày mai 1/4/2018, vàng được hạch toán như một loại ngoại tệ trong tổ chức tín dụng

  (VOH) - Từ ngày mai 1/4/2018, vàng được hạch toán như một loại ngoại tệ, đơn vị là “chỉ” vàng 99,99%. Nội dung này chỉ áp dụng trong hệ thống kế toán của tổ chức tín dụng.

  Đây là một trong những nội dung được trong Thông tư 22/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017, sửa đổi, bổ sung Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN và Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 16/2007/QĐ-NHNN.

  Theo thông tư này, từ ngày thông tư có hiệu lực (1/4/2018), vàng được hạch toán coi là một loại ngoại tệ. Nghiệp vụ hạch toán này đã được áp dụng từ năm 2006. 

  Vàng tại tổ chức tín dụng được hạch toán tương tự như ngoại tệ, đơn vị là “chỉ” vàng 99,99% và hạch toán nghiệp vụ mua bán vàng thông qua hai tài khoản 4711 và 4712 để hạch toán tương tự như hạch toán mua bán ngoại tệ.

  vàng được coi là một loại ngoại tệ

  Các khoản thu nhập, chi phí bằng ngoại tệ được chuyển đổi ra đồng Việt Nam thông qua tài khoản mua bán ngoại tệ để hạch toán vào tài khoản thu nhập, chi phí bằng đồng Việt Nam.

  L. Hương