Quăng gia súc, gia cầm bệnh, chết: phạt từ 6-8 triệu