Nhân Humanity - Hành trình truyền cảm hứng 44:40

Nhân Humanity - Hành trình truyền cảm hứng

Với 12 năm tụ hội, hơn 30 năm trải nghiệm và thực chứng, những người sáng lập Nhân Humanity cùng những Nhân sứ sẽ truyền cảm hứng, góp phần định vị Nhân hiệu Việt.