កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរ - 10/04/2024Article thumbnail

កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរ - 10/04/2024

10/04/2024
00:00
ខេត្ត Trà Vinh៖ សហករណ៍រួមដំណើរជាមួយកសិករបងប្អូនជនជាតិខ្មែរ

សហករណ៍ជាច្រើននៅស្រុក Cầu Ngang ខេត្ត Trà Vinh នៅតែបង្កើតបានលក្ខណៈសញ្ញាណច្បាស់លាស់ក្នុងការផ្លាល់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធកសិកម្ម

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100