កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរ - 19/04/2024 Article thumbnail

កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរ - 19/04/2024

19/04/2024
00:00
Bạc Liêu ផ្តោតសំខាន់លើរូបភាពគំរូមធ្យោបាយរកស៊ីបង្កើតការងារធ្វើជូនពលករស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌគ្រួសាក្រីក្រ

ថ្មីៗនេះ គណៈបង្គាប់ការកម្មវិធីគោលដៅជាតិខេត្ត Bạc Liêu បានរៀបចំសន្និសីទបូកសរុបរយៈពេល 3 ឆ្នាំ (2021 - 2024) នៃការអនុវត្តកម្មវិធីគោលដៅជាតិ កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដោយចីរភាព

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100