default-thumb-voh-radio-podcast

Cảnh giác để không bị lôi kéo vào các tổ chức bất hợp pháp.

Thời gian gần đây xuất hiện một số hội, nhóm hoạt động dưới danh nghĩa “xã hội dân sự”, kêu gọi bảo vệ người lao động, bảo vệ môi trường nhưng thực chất là lôi kéo người dân tham gia vào các hoạt động chống phá chế độ. 21:00 GMT+7, Thứ Tư, 31/8/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
6200Chia sẻ