Cây sầu riêng ra bông đều, đồng loạt nhờ Phân bón Kim Phú NôngArticle thumbnail

Cây sầu riêng ra bông đều, đồng loạt nhờ Phân bón Kim Phú Nông

19/03/2024
00:00
Giao lưu với chú Đức ở huyện Đak Glong – tỉnh Đak Nông sử dụng Kim Phú Nông trên cây sầu riêng

Giao lưu với chú Đức ở huyện Đak Glong – tỉnh Đak Nông sử dụng Kim Phú Nông trên cây sầu riêng giúp ra bông đều, bông sáng đẹp, đồng loạt – đây là một tín hiệu rất vui hứa hẹn cho một vụ trái bội thu

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100