default-thumb-voh-radio-podcast

Chậm giải ngân vốn đầu tư công

Qua 9 tháng năm 2022, tốc độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, mới đạt 46,7%, chưa có nhiều chuyển biến tích cực, còn nhiều tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, chưa phát huy tốt vai trò động lực quan trọng của đầu tư công.10:00 GMT+7, Thứ Tư, 05/10/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
000Chia sẻ