Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho đối tượng đặc thù 2023-số 38Article thumbnail

Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho đối tượng đặc thù 2023-số 38

21/12/2023
05:28
Đào tạo nghề, tạo việc làm là kênh giảm nghèo hiệu quả

Đào tạo nghề, tạo việc làm là kênh giảm nghèo hiệu quả

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100