Đẩy nhanh tiến độ phân loại rác thành 3 loạiArticle thumbnail

Đẩy nhanh tiến độ phân loại rác thành 3 loại

14/02/2024
09:44
Đẩy nhanh tiến độ phân loại rác thành 3 loại

Để thực hiện Luật Bảo vệ môi trường; các tỉnh, thành phố được yêu cầu nghiên cứu, triển khai phân loại phù hợp hạ tầng kỹ thuật, công nghệ xử lý chất thải, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, nguồn lực tài chính địa phương.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100