default-thumb-voh-radio-podcast

Chuyển đổi số trong giáo dục là gì

Để chuyển đổi số cần phải có chủ trương và nhân lực thực hiện. Tất cả học sinh của Thành phố cần phải có nền tảng số, có dữ liệu thông tin học sinh. 11:30 GMT+7, Thứ Hai, 27/2/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
10400Chia sẻ