Hướng mạnh về cơ sở - chú trọng chăm lo lợi ích cho người lao độngArticle thumbnail

Hướng mạnh về cơ sở - chú trọng chăm lo lợi ích cho người lao động

25/02/2024
02:00
Hướng mạnh về cơ sở - chú trọng chăm lo lợi ích cho người lao động

Công tác chăm lo lợi ích, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động được đặt lên hàng đầu, tạo động lực cho công nhân, viên chức, lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng thành phố khôi phục và phát triển kinh tế.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100