Mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và New Zealand sẽ ngày càng tươi sángArticle thumbnail

Mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và New Zealand sẽ ngày càng tươi sáng

14/03/2024
02:00
Mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và New Zealand sẽ ngày càng tươi sáng

Thủ tướng đã chia sẻ 3 nội dung chính: về tình hình thế giới, khu vực hiện nay; tầm nhìn và khát vọng phát triển của Việt Nam; tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – New Zealand trong thời gian tới

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100