Thủ tướng: Không quốc gia nào phát triển nhanh nếu giữ tư duy cũArticle thumbnail

Thủ tướng: Không quốc gia nào phát triển nhanh nếu giữ tư duy cũ

10/02/2024
07:14
Không một quốc gia, nền kinh tế nào, nếu vẫn giữ tư duy cũ, chỉ dựa vào các động lực tăng trưởng...

Chủ đề của Đối thoại là "Chân trời phát triển mới: Thúc đẩy chuyển đổi, mở ra các động lực tăng trưởng mới tại Việt Nam".