Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giảm thiểu rác thải nhựaArticle thumbnail

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giảm thiểu rác thải nhựa

28/02/2024
10:21
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giảm thiểu rác thải nhựa

Giảm thiểu chất thải từ nhựa, nilon đã trở thành yêu cầu cấp bách ngay lúc này, trước hết bắt đầu từ việc giảm thiểu tiêu thụ các sản phẩm nhựa và nilon khó phân hủy, đặc biệt là các sản phẩm nhựa dùng một lần.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100