Còn hơn 7.400 túi dịch truyền Dextran điều trị sốc sốt xuất huyết

Tin liên quan