VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Các khách mời sẽ thông tin xung quanh “Tác động từ các chiều nghèo xã hội và ý chí của hộ nghèo lên chương trình Giảm nghèo Bền vững”